Izrada prometnih elaborata

elaboratElaborat izrađuje i ovjerava ovlaštena stručna osoba po posebnom propisu.

(PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAMJENI I RAZINI RAZRADE PROMETNOG ELABORATA ZA CESTE „Narodne novine“, broj 140/13).

Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji.

Ovisno o namjeni Elaborat sadrži opći i tehnički dio.
Svi tekstualni dijelovi su na hrvatskom jeziku i pisani latiničnim pismom. Uz to elaborat može sadržavati i tekst na stranom jeziku.

Elaborat koji služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji sadržavati:

1. Opći dio (naslovnu stranu, podatke o naručitelju, podatke o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata i prometnoj zoni utjecaja, sadržajne dijelove elaborata s nazivima poglavlja tekstualnog dijela, oznakama broja stranica te nazivima i oznakama broja grafičkih priloga).

elaborat

 

2. Posebni dio, ovisno o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata

  • Tehnički opis postojeće i planirane prometne tokove te grafički prikaz prometnog modela: zoniranje područja s centroidima, koridore s načinskom razdiobom, pridruživanje putovanja prometnim koridorima, situaciju i katastar prometnih znakova, signalizacije i opremu ceste ili objekata, položaj znakova i opreme u karakterističnom poprečnom profilu ceste ili objekta prometne infrastrukture, opremu prometno-informacijskog sustava, logički i vremenski uvjeti te algoritmi upravljanja prometnom signalizacijom, prometna svjetla, sustave naplate prometnih usluga, proračune propusne moći, prometno-sigurnosnu analiza (određivanje potencijalno opasnih mjesta i dionica te prijedlozi mjera i rješenja), prometna rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambene zone sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.), druga poglavlja prema potrebi (način odvijanja prometa tijekom izvođenja radova, predmjeri, detalji i dr.).
  • Specifikaciju opreme i radova
  • Pregledne situacije na geodetskoj podlozi (PGP u mjerilu 1:1000 ili digitalnoj ortofoto karti – DOF)
  • Potrebne prikaze postojećih i planiranih prometnih tokova, grafički prikaz prometnog modela: zoniranje područja s centroidima, koridori s načinskom razdiobom, situacija i pregled (specifikacija) prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste ili prometnog objekata, položaja prometnih znakova, signalizacije i opreme u potrebnom poprečnom profilu ceste ili objekta, opreme prometno-informacijskog sustava, logičkih i vremenskih uvjeta te algoritama upravljanja prometnom signalizacijom, prometnih svjetala: oprema, shema i situacija povezivanja opreme, izračun i matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planovi izmjene rada signala, dijagrami koordinacije i dr., rješenja i mjere za povećanje sigurnosti prometa, sustava naplate prometnih usluga.

elaborat

 

Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji izrađuje se u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama, uspostave privremene regulacije prometa za sigurno odvijanje prometa, nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti na cesti, osim u slučajevima kad je nužno poduzeti hitne mjere za sigurnost prometa i uspostaviti privremenu regulaciju u najkraćem mogućem roku (u slučaju prometne nezgode i nesreće, iznenadnih i izvanrednih okolnosti – odroni, klizišta, snježni zapusi, elementarnih nepogoda – lavina, potres, vjetar, bura, poplava, požar i dr.) i kad to zahtijevanju razlozi održavanja javnog reda i mira.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Elaborat mora sadržavati:

1. Opći dio (naslovnu stranu, podatke o naručitelju, podatke o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata i prometnoj zoni utjecaja, sadržajne dijelove elaborata s nazivima poglavlja tekstualnog dijela, oznakama broja stranica te nazivima i oznakama broja grafičkih priloga (nacrta).
2. Posebni dio, ovisno o vrsti, sadržaju i obuhvatu zahvata

  • Tehnički opis (postojeći i planirani prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste ili ostali objekti prometne infrastrukture (čvorišta, kolodvori, terminali, odmorišta, javna parkirališta i garaže, prometne površine trgovačkih centara i dr.), izbor regulacije prometa, funkcije i algoritmi upravljanja u Centru za održavanje i kontrolu prometa, prometno-nadzorni i prometno-sigurnosni sustavi, prometno-sigurnosna analiza (statistika prometnih nesreća, određivanje opasnih mjesta, mjere i rješenja za povećanje stupnja sigurnosti), prometna svjetla u skladu sa Smjernicama za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama – semafori (»Narodne novine« 61/2001); sustavi naplate prometnih usluga, prometna rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambenih zona sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.)
  • Specifikaciju opreme i radova
  • Situacije i nacrte; pregledne situacije na topografskoj karti (smještaj u prostoru na TK25 ili HOK podlozi), prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste ili ostalih objekata prometne infrastrukture na geodetskoj ili digitalnoj ortofoto karti (DOF) u odgovarajućem mjerilu, rješenja privremene regulacije prometa, položaja znakova i opreme u potrebnom poprečnom profilu ceste ili objekta, logičkih i vremenskih uvjeta te algoritmama upravljanja prometnom signalizacijom, prometnih svjetala: postojeća i nova oprema, shema i situacija povezivanja opreme, izračun i matrica zaštitnih međuvremena, logika rada, planovi izmjene rada signala, dijagrami koordinacije i dr., mjera i rješenja za povećanje stupnja sigurnosti prometa, detalja i shematskih prikazi prometnih znakova, signalizacije i opreme, prometnih rješenja površina s ograničenim pristupom (poslovno stambenih zona sa smirenim prometom, tehnološki transport skladišta i proizvodnih pogona, garaža, ograđenih prostora i dr.).